ДГ "Първи юни"

гр. Белослав


Добре дошли в уеб сайта на ДГ “Първи юни”

Ние вярваме, че децата са нашето бъдещe.

Всичко което се изисква от нас, е достойнството да ги възпитаме ида им позволим да поемат по своя път.

И, разбира се, да им покажем всичката красота,която те притежават вътре в себе си.

ЗА НАС

Летоброенето на детското заведение започва през месец януари в далечната 1974г.. Строежът на сградата на детската градина започва през 1986г. Открита е на 1.06.1987г. и започва да  функционира с 6 групи с общ капацитет 150 деца.
  На 1.03.2007г. официално отваря врати  яслена група  към детската градина и ЦДГ се преобразува в  ОДЗ „Първи юни”.
   От 01.06.2010г. със заповед № 247 / 26.03.2010г. на Кмета на Община Белослав се преобразува чрез вливане към ОДЗ „Първи юни” ОДЗ „Калина Малина”- 3 групи и ЦДГ „Незабравка” с. Страшимирово- 1 група.
   С влизането на новия закон за предучилищно и училищно образование от 01.08.2016г. ОДЗ “Първи юни” се преобразува в детска градина.
Обучението и възпитанието на децата в изнесените групи се осъществява в съответните населени места. Сградите на двата филиала са самостоятелни и построени за целта.
От 1.09.2018г. ДГ “Първи юни” остава самостоятелна като със заповед №482/06.07.18г. на кмета на община Белослав се преобразува в ДГ “Първи юни” чрез отделяне на изнесени групи в кв. Акации в ДГ “Калина Малина” и  изнесена група в с. Страшимирово в ДГ “Незабравка”. Съвместната работа за възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в основна сграда и в изнесените групи в кв Акации и с. Страшимирово продължи 8 години.

НАСТОЯЩЕ

ДГ „Първи юни” е детско заведение, което минава на делегиран бюджет на 1.01.2018г. със Заповед на кмета на Община Белослав за делегиране от частта на разходите за държавни дейности.

Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока усвояването на морални ценности и добродетели, етични модели и дава възможност детето да изразява своята уникалност.

    Мисията на детската градина е да поддържа и обогатява професионално  създадената материална база и подготвеното от учителите пространство за игра, познание, общуване, творчество, начална подготовка на децата за училище, здрав начин на живот, както желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото.

    Визията на детската градина е да наложи свой образ, своя специална система на образование и стремеж за въвеждане на подходящи за детето педагогически технологии, да съхрани очакванията на обществеността на Белослав, свързани с добри резултати от възпитание, обучение и ранната социализация на децата от 2 до 7 год. възраст и високо качество в подготовката им за училище.

   Целта на детската градина е изграждане на привлекателна, мобилна и вариативна образователна среда, осигуряваща висококвалифицирано обучение и възпитание, насочва към творческо въображение у децата чрез изобразителна дейност.

       Детското заведение е кадрово осигурено. Децата се възпитават, обучават и обслужват от 9,5 учители, 11- непедагогически персонал, който включва помощник- възпитатели, домакин, касиер, огняр, кухненски персонал и  3 медицински сестри на щат към Община Белослав.

Към началото