Обществен съвет

Месец септември 2018г. бяха проведени родителски срещи за избор на членове към Обществения съвет.
Госпожа Георгиева, директор на ДГ “Първи юни” приветства присъстващите родители и ги запозна с Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата. Тя ясно обясни целите, задачите и пълномощията на Обществения съвет, както и дейностите и организацията на работа.
 Г-жа Георгиева обясни числеността на Обществения съвет, както следва: 
 • един представител на финансиращия орган;
 • четирима представители на родителите;
Резервни членове:
 • един представител на финансиращия орган;
 • четирима представители на родителите;
Учредителното събрание взе следните решения:
1. Председател : Димитричка Николова Илиева
2. Членове:
 • Кристина Милкова Николова
 • Нора Божидарова Колева
 • Надя Милкова Тодорова
3. Представител на финансиращия орган на Община Белослав: Донка Монева
4. Резервни членове:
 • Пламена Димова Маринова
 • Анелия Ненчева Петрова
 • Инна Иванова Василева
 • Златина Василева Златева
Членовете се определят в срок от три години и работят доброволни  и безвъзмездно.
Към началото